Lịch Sử Hình Thành

Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long được thành lập năm 1993 và trải qua các lần đổi tên như sau:

- Ngày 9/11/1993, Bộ trưởng Bộ Công An ký quyết định số 307/QĐ-BNV/H11 v/v thành lập Công ty Thăng Long là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

- Ngày 5/1/2002, Bộ trưởng Bộ Công An ký quyết định số 1116/2002/QĐ-BCA(H11) v/v sát nhập Công ty Bình Minh vào Công ty Thăng Long thành doanh nghiệp nhà nước.

- Trên cơ sở sát nhập các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công An theo quyết định số 1790/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công An, ngày 26/5/2011, Công ty Thăng Long được chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

  • Giới Thiệu Chung
  • Cơ Cấu Tổ Chức
  • Năng Lực Nhân Sự